Om laget

Hafslo Sogelag er eit lag for heile gamle Hafslo kommune.

Hafslo sogelag vart skipa i 1953, med nedslagsfelt i gamle Hafslo kommune (Veitastrond, Hafslo, Indre Hafslo, Marifjøra, Solvorn, Ornes, Kroken og Kinsedal). I lovene til laget, vedtekne på årsmøtet, 2. mars 2005, heiter det:

Formål

§1. Laget har til formål å fremja interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og og ta vare på alt som er av verdi for Luster kommune si historie, og so fortelje om folk sine levekår gjennom denne.

Arbeidsområde

§2. For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organ arrangere møte, kurs, ekskursjonar, registreringar, innsamling av munnleg tradisjon, musikk, målføre, stadnamn, fotografi og anna av historisk interesse.

Sonelaget skal arbeide for at det vert utgjeve bygdebok og lokalhistorisk årbok. Hafslo sogelag  skal i tillegg arbeide for vern av forminne og kulturminne av alle slag i Luster kommune.

Fagleg samarbeid

§3.  Laget står tilslutta Landslaget for lokalhistorie, Sogn historielag og eventuelt fellesråd for historie i fylket.

Styret:
Leiar: Svein Solheim
Nestleiar: Gunnvor Kjos-Wenjum
Sekretær: Hans Moseng
Kasserar: Torstein Molland
Styremedlem: Johannes Lomheim

Varamedlemar til styret:
Tordis Skjerdal Rauboti
Tor Bremer
Kristoffer Melheim

Bygdeboknemndi:
Per Jørgen Loen – leiar
Magnar Høyum
Leif Hamaren

Flugenemndi:
Astrid Heggestad – leiar (delt leiarskap mellom Astrid og Wenche)
Wenche Moe              
Svein Øygard
Svein Haugen
Olav Grøteig

Varamedlemar:
Sigrid Hamre Nyseth
Per Hess

Stuaflåtringen:
Ole Johnny Sie – leiar
Edin Lingjerde
Kjell Jacobsen

Modvonemndi:
Tor Bremer – leiar
Odd Gerhard Solvi
Sverre Agnar Norheim

Revisorar:
Jon Sterri
Torstein Lomheim

Valnemnd:
Norvald Røneid – leiar
Thorild Tønnesen
Lars Mogens Stølen

Æresmedlem

Kåre Alme vart utnemnd til æresmedlem i laget på årsmøtet 15.februar 2017. Han er den første og einaste æresmedlem i laget si historie.
Kåre fekk óg Luster kommune sin kulturpris for 2017, for sitt kulturelle/historiske arbeid gjennom mange år.

Kåre Alme mottok Luster kommune sin kulturpris 2017