Om laget

Hafslo Sogelag er eit lag for heile gamle Hafslo kommune.

Hafslo sogelag vart skipa i 1953, med nedslagsfelt i gamle Hafslo kommune (Veitastrond, Hafslo, Indre Hafslo, Marifjøra, Solvorn, Ornes, Kroken og Kinsedal). I lovene til laget, vedtekne på årsmøtet, 2. mars 2005, heiter det:

Formål

§1. Laget har til formål å fremja interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og og ta vare på alt som er av verdi for Luster kommune si historie, og so fortelje om folk sine levekår gjennom denne.

Arbeidsområde

§2. For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organ arrangere møte, kurs, ekskursjonar, registreringar, innsamling av munnleg tradisjon, musikk, målføre, stadnamn, fotografi og anna av historisk interesse.

Sonelaget skal arbeide for at det vert utgjeve bygdebok og lokalhistorisk årbok. Hafslo sogelag  skal i tillegg arbeide for vern av forminne og kulturminne av alle slag i Luster kommune.

Fagleg samarbeid

§3.  Laget står tilslutta Landslaget for lokalhistorie, Sogn historielag og eventuelt fellesråd for historie i fylket.

Styret:
Leiar: Svein Solheim
Kasserar: Gerd Westby Haugen
Aud Marit Hilleren
Kristoffer Melheim
Aamund Bremer

Varamedlemar til styret:
Torodd Joranger
Eirik Hoem
Tordis Skjerdal Rauboti

Bygdeboknemndi:
Per Jørgen Loen – leiar
Magnar Høyum
Leif Hamaren

Flugenemndi:
Olav Grøteig – leiar
Wenche Moe              
Svein Øygard
Gerd Holen Lomheim

Varamedlemar:
Per Hess
Helge Stølen
Harald Hess

Stuaflåtringen:
Ole Johnny Sie – leiar
Edin Lingjerde
Kjell Jacobsen

Modvonemndi:
Tor Bremer – leiar
Odd Gerhard Solvi
Sverre Agnar Norheim

Revisorar:
Jon Sterri
Torstein Lomheim

Valnemnd:
Jon Ove Lomheim
Harald Hess
Henny Eikum Roterud

Æresmedlemar

Johannes Bremer Lomheim vart utnemd til æresmedlem på årsmøtet 13. februar 2019. Utnemninga  har sin bakgrunn i engasjementet han har vist i arbeidet i sogelaget over lang tid, heilt sidan skipinga av laget i 1961. Han har i ei årrekke engasjert seg både som leiar og styremedlem i laget.


Kåre Alme vart utnemnd til æresmedlem i laget på årsmøtet 15.februar 2017. Han er den første æresmedlemet i laget si historie.
Kåre fekk óg Luster kommune sin kulturpris for 2017, for sitt kulturelle/historiske arbeid gjennom mange år.

Kåre Alme mottok Luster kommune sin kulturpris 2017