Årsmeldingar 2021

Styre:

Leiar: Svein Solheim vald i 2021

Nestleiar Henny Eikum Roterud vald i 2021

Sekretær Gerd Westby vald i 2021

Kasserar Torstein Molland vald i 2020 på val

Styremedlem Aud Marit Hilleren vald i 2020 på val

Varamedlemer til styre:

Kristoffer Melheim – 1.varamedlem vald for 1 år

Tor Bremer – 2.varamedlem vald for 1 år

Tordis Skjerdal Rauboti – 3.varamedlem vald for 1 år

Flugenemndi:

Svein Haugen leiar vald for 1 år

Wenche Lillian Moe vald 2021 vald for 2 år

Astrid Heggestad vald 2021 vald for 2 år

Svein Øygard vald i 2020 vald for 2 år på val

Olav Grøteig vald i 2020 vald for 2 år på val

Vara:

Per Hess vald for 1 år

Gerd Holen Lomheim vald for 1 år

Bygdeboknemndi:

Per Jørgen Loen leiar vald i 2020 på val

Magnar Høyum vald i 2020 på val

Leif Hammaren vald i 2020 på val

Stuaflåtringen:

Ole Johnny Sie leiar vald i 2021

Edin Lingjerde vald i 2020 vald for 2 år på val

Kjell Jakobsen vald i 2020 vald for 2 år på val

Modvanemndi:

Tor Bremer leiar vald i 2021 vald for 2 år

Odd Solvi vald i 2020 vald for 2 år på val

Sverre A Norheim vald i 2020 vald for 2 år på val

Byggjenemnd for prosjektet på Fluga:

Per Ivar Lomheim leiar

Lars Karlsen

Olav Grøteig

Svein Øygard

Svein Solheim

Revisorar:

Jon Sterri vald i 2021 vald for 2 år

Torstein Lomheim vald i 2020 vald for 2 år på val

Valnemnd:

Lars Mogens Stølen vald for 1 år

Harald Hess vald for 1 år

Jon Ove Lomheim vald for 1 år

Æresmedlemar i Hafslo sogelag:

Kåre Alme, utnemnd til æresmedlem i Hafslo sogelag av årsmøtet i 2017

Johannes Bremer Lomheim, utnemnd til æresmedlem i Hafslo sogelag av årsmøtet i 2019.

Årsmøte for driftsåret 2020, halde på Eikum hotell 9.februar 2021.

Grunna Corona og smittefaren, var det avgrensa tal deltakarar. Såleis var det påmelding til årsmøte, totalt 41 var tilstades. Arrangementet var godkjent av kommunelegen.

Leiar ynskte velkomen.  Ei spesiell helsing til æresmedlem Johannes Bremer Lomheim som var tilstades, og musikkantane Even Eikum Antun og Kjell Solheim, som underheldt med fin musikk.

Godkjenning av innkalling og sakliste. Kunngjering av årsmøte i Sogn Avis, sponsa av Spar Hafslo, og ved oppslag, innanfor fristen på 14 dagar.

Leiar vart vald til møteleiar, og sekretær vald til referent.

Harald Hess og Jon Ove Lomheim vart valde til å skriva under møteboka

Det var ikkje innmelde saker til årsmøte. 

Årsmelding frå laget og nemnder, med arbeidsplanar for 2021:

Årsmelding frå styret v/leiar Svein Solheim

Årsmelding frå Flugenemndi v/ Wenche Moe

Årsmelding frå Modvanemndi v/ Svein Solheim

Årsmelding frå Bygdeboknemndi v/ Per Jørgen Loen

Årsmelding frå Stuaflåtringen v/ Ole Johnny Sie

Årsmelding frå styre godkjent, med merknad at Aud Marit Hilleren vart vald for 2 år i 2020.

Årsmeldingane frå gruppene  –  godkjende.

Kasserar Torstein Molland, gjekk gjennom revidert rekneskap og budsjett.

Årets drift gav eit underskot på kr 10496,96, totalt.

Piperehabiliteringa på Fluga var den store kostnaden, men reknar med tilskot frå Kommunen på den i 2021. Revidert av Jon Sterri og Torstein Lomheim.

Rekneskapet godkjent.

Fastsetting av kontingent for 2022.

Styret la frm forslag om kontingent for 2022 på kroner 250,-.

Einstemmig godkjent.

Valet vart greitt gjennomført, etter framlegg frå valnemnda.

Det var servering av karbonade og blautkake.

Leiar takka musikkantane med blomster.

Astrid Heggestad og Wenche Moe fekk og merksemd, som takk for tida som leiarar i Flugenemndi.

Takka for oppmøte, og ynskte vel heim.

Møte slutt kl 2200.

ÅRSMELDING 2021

Styremøter:

Det er i arbeidsåret halde 5 styremøter, og handsama 56 bokførde saker. Styremøta er haldne i tidlegare Luster vgs. sine lokaler, som nok ber preg av dårleg luftkvalitet og avgrensa møbellering. Siste styremøte før jul, vart halde på Eikum hotell, med kaffi og karbonadesmørbrød. Også det siste styremøte før årsmøte, vart halde på Eikum hotell, med kaffi, av plassomsyn, sidan alle leiarane for gruppene og var innkalla til møte.

Av saker som har vore handsama nemnast: 

–  Evaluering av årsmøte

–  Tilskot til kulturvern frå Luster kommune 2021, melding om vedtak:

Bygdeboka    kr 15.000,-

Drift av Fluga kr   8.000,-

Rapporteringsfrist 1/3 – 22.

-Tilskot til kulturminnevern 2021, melding om vedtak:

Piperehabilitering Fluga  kr 14.000,-

– Samarbeidsprosjekt med Luster kommune, Sogelaga i Luster: Kulturen i Naturen

-Status byggeprosjektet på Fluga pr 18.mai, og vidare framdriftsplan.

-Søknad til Vestland fylkeskommune om vidareføring av skjøtselplan av Modvo

 (purra på saka via Luster kommune v/ kultursjefen)

-Oppfølging og orientering om bygdebokarbeidet og bind XII.

-Søknad til Banken om gåve  –  motteke gåve frå Banken  –  kr 20.000,-

-Søknader ti Luster kommune om tilskot til kulturvern, og kulturminnevern.

-Planlegging av bygdakveld 2.sept., med kåseri av Sylfest Lomheim

-Innvilag utbetaling frå Luster Energiverk  –  kr 25.000,-

-Status byggeprosjekt på Fluga pr 27.juli

-Søknad til Kommunen om forskottering av spelemidlar

-Slektstreff på Fluga 14.august, av Moe-slekta

-Framlegging av vatn til pumpa v/huset, og til heste-/reiskapshus.

-Oppsummering etter ein vellukka bygdakveld 2.sept. med Sylfest. Aamund har laga video-opptak, som er lagt ut på heimesida til laget.

-Vedlikehald av Kjosavegen. Torstein har teke dette opp med grunneigar.

-Status byggeprosjekt Fluga pr 2.nov. Aktivitetar og framdrift.

-Søknad til Vestland fylke om tilskot til skjøtsel av Modvo (fornya søknad).

-Bygdebokprosjektet, oppfølging.

-Husmannsplassen Kvalen. Eit rehabiliteringsprosjekt i regi av Hafslo sogelag ?

Aktivitetar i arbeidsåret 2021.

Gjeldande aktivitet på husmannsplassen Fluga, Stuaflåten, Modvo og Bygdebokarbeidet, vert det vist til eigne årsmeldingar frå nemndene. Her og har det vore utfordringar på aktivitet, grunna strenge smittevernreglar.

Byggeprosjektet på Fluga (hestesport og reiskapshus).

Dette året har vore prega av mykje dugnadsarbeid på byggeprosjektet på Fluga. Som det gjekk fram frå årsmeldinga i fjor, var utgravinga av tomten, veg til tomten og utjamning av massar i området, ferdig før årsskiftet, det meste utført av Svein Øygard på dugnad, med innleigd maskin frå Ernst Rune Melheim.

På byggemøte hjå Hans Nes Bygg AS, den 26.4 (Johannes Nes, Per Ivar og Svein S), vart det lagd detaljerte planar for oppstart og ansvarsfordeling av vidare arbeid som:

-forskaling

-armering

-støyping

Forskaling og armering vart gjort 3. – 4.mai, av Per Ivar og elevar frå vg.skule.

Same gjengen støypte plata 6.mai, i steikande varme, slik at plata måtte vatnast heile veka. Då var det klart for bygging.

Då var byggjeprosessen i gang, og me kunne starta med å reise bygget.  Reidar Lomheim og Johannes Solvi prekutta materiale, 10. og 11.mai, med nødvendige hjelpemidlar hjå Hans Nes Bygg AS, som og leverte all material (utanom villmarkspanel, som var saga på dugnad av Ole Johnny Sie, av tømmer hogge og tilkøyrt av Per Ivar, lønna av Svein Ø og Odd Ø).

Reising av bygget starta i veke 20, og etter det vart det dugnadsettermiddagar og einskilde laurdagar, fram til den siste dugnadsettermiddagen den 16.11.21. det står enno att mindre arbeid å gjera i stallen. Etter å ha gått gjennom dugnadslistene i byggeperioden, kan eg telja opp 44 gonger me har vore samla til dugnad, i tillegg har det vore diverse møter og arbeid med søknader, oppmåling og diverse.

Vedkomande oppmåling, og plassering av bygget, fekk me god hjelp og råd frå Ole Morten Mjelstad i Luster kommune. Me har fått mykje ros frå bygdefolk og andre, på plasseringa av bygget, i forhold til terrenget og ikkje minst husmannsplassen.

Den faste og stabile dugnadsgjengen har vore (dei fem første er i byggjenemnda vald av Sogelaget):

Per Ivar Lomheim, leiar for byggjenemnda og ansvarleg byggjeleiar

Lars Karlsen

Olav Grøteig

Svein Øygard

Svein Solheim

Harald Hess

Edin Lingjerde

Odd Øygard

Desse karane, som vart den faste dugnadsgjengen som vart «kalla inn», har gjort eit imponerande arbeid under oppføring av bygget, der Per Ivar hadde ei fast og god hand på framdrift og byggetekniske spørsmål. Han har vore sentral under bygginga, og har leia det heile på ein god og lun måte, som motiverte og inspirerte oss andre til å stå på. Arbeidet gjekk lett, og ikkje minst var me velsigna med godt sommarver, der me hadde kunn ein ettermiddag med regn.

Det var og miljøskapande at koner og sambuarar stilte opp med kaffi, påsmurt, eplekake, lappar, hellekaker m m. Det var med på å gi ein ekstra inspirasjon og spiss på arbeidsstunda. Det hadde ikkje vore urimeleg om dei hadde klaga, at me var så opptekne på dugnad desse fine somarkveldane.

I tillegg til den «faste» dugnadsgjengen, har me og hatt med oss på dugnad:

Jon Lomheim, ( heilt til han måtte ut i anna oppdrag).

Jørgen Lomheim Tang

Ove Stølen (køyrde kranebilen til Hans Nes Bygg AS, då me sette på plass takstolane).

Reidar Lomheim, til prekutting av material

Johannes Solvi, til prekutting av material.

Det vart og innleigd maskin frå Ernst Rune, som Svein Ø brukte til å drenere bort takvatn frå bygget.

Heile bygget er reist, og beisa, på dugnad frå dei nemnde, utan innleigd arbeidskraft. Det er kunn betalt for arbeid ( 2 mann ca 2 dagar) til legging av takrenner og takplater, i tillegg til elektrisk installasjon.

Av andre gode støttespelarar til prosjektet, må nemnast kultursjefen, Erling Bjørnetun, som har vore god rettleiar og støttespelar. Johannes Nes, i Hans Nes Bygg AS, har vore viktig rådgjevar og rettleiar i prosjektet, med teikningar, kostnadsoppsett og diverse rådgivning, alt gjort på dugnad i prosjektet. I tillegg har han brukt sitt nettverk til forhandling for å få gode prisar på varer og tenester, som: betong frå Blanderiet, takstolar, takplater og generelle byggevarer m m. Me har og fått gode rabattar på varer frå Hans Nes Bygg AS.

Me i Sogelaget kjenner på at me har fått god respons/rabattar frå entreprenørar/firma me har vore i kontakt med i , som: Ola Skophamar, Luster Energiverk, Sønnesyn sag, Hafslo Målarservice, Ernst Rune Melheim og Luster kommune.

ME TAKKAR FOR HJELP OG STØTTE. Utan dykk hadde det vorte ei større/vanskeleg utfordring å få fullføre denne »draumen», som me ser av protokollar har vore oppe i styre i Hafslo sogelag sidan 2008.

Økonomien i prosjektet:

Som vel kjent er det gitt tilskot til prosjektet, med kr 300.000,- frå Luster sparebank, kr 25.000,- frå Luster energiverk. Det er innvilga spelemidlar, og utbetalt kr 293.000,- frå Luster kommune. Det er innvilga kr 556.000,- i statlege spelemidlar. Desse midlane er ikkje utbetalt, sidan det i dette systemet er lang kø. Me har søkt Luster kommune om forskottering av spelemidlane, i påvente av utbetaling. Det er no godkjent frå Kommunen ei forskottering på inntil kr 500.000,-.

Med den store dugnadsinnsatsen som er gjort i prosjektet, vil det og føre til at heile prosjektet kjem økonomisk god ut.

Det har vor god økonomistyring av prosjektet, som heile tida har halde seg på pluss-sida på anleggskontoen, om det enn no ikkje er den store plussen. Viser til orientering om rekneskapet av rekneskapsførar på årsmøtet.

Bygdakveld i Samfunnssalen.

Den 2. september 2021, arrangerte Laget Bygdakveld i Samfunnsalen, med Sylfest Lomheim som «trekkplaster» / kåsør.

Sidan det var strenge smittevernreglar, grunna corona`en, hadde me i forkant av kvelden god dialog med- og rettleiing av kommunelegen Knut Cotta Schønberg.

Det var påmelding, då me måtte ha namn og telefonnummer på tilhøyrarane, og det møtte ca 80, som høyrde Sylfest kåserte om : «Namn og nemne», i tillegg til song og gitarspel.

Me har fått gode tilbakemeldingar på kvelden i etterkant, og takkar Sylfest for ein interessant kveld.

Vår «heimesidemann» i Laget, Aamund Lomheim Bremer, gjorde videoopptak under kåseriet, som no ligg ute på Hafso sogelag si heimeside.

«Kulturen i Naturen».

Hafslo sogelag, v/leiar, deltek på vegne av Sogelaga i Luster, i prosjektet : «Kulturen i Naturen».

Dette prosjektet er eit samarbeid mellom dei lokale, frivillege organisasjonane: Hafslo sogelag (som repesentant for sogelaga i Luster), Folkeakademiet i Luster og Luster kommune.

I styringsgruppa er desse med: Mary Åsen (Folkeakademiet i Luster), Svein Solheim (Hafslo sogelag), Odd Atle Stegegjerde (Luster kommune) og Erling Bjørnetun (Luster kommune).

Prosjektleiar er Karl Stefan Åberg, som m a har produsert fleire filmar for omsorgtenesta i kommunen.

Målsettinga med prosjektet er å styrke kartleggingsarbeidet rundt tema som har lokalhistorisk verdi, og formidle kunnskap til fleire aldersgrupper. Det er lagt opp til filmproduksjon, med vekt på restaurering av verneverdige bygningar, eksv. Feigum mølle, idylliske perler med historie eksv. Solvornstrondi og strandsitjarmiljøet, bygging av spesielle vegar eksv. Engjadalsvegen i Gaupne m m.

Det er lagt opp til filmar på ca 35 minuttar, slik at dei er innanfor ein skuletime. Så langt er det teke opp film om:

 • Engjadalsvegen, fjellvegen frå Gaupne til Engjadalen
 • Feigum mølle, historia bakom denne bygdemølla under Feigefossen
 • Breisete, buforing, stølsdrift
 • Solvornstrondi, basert på historia om «strandsitjaren» i Solvorn
 • Munthehuset, kunstnarsenteret i Ytre Kroken
 • Wittgenstein i Skjolden, historia om filosofen Ludvik Wittgenstein

Redigeringa er og starta for alle 6 prosjekta.

Økonomien i prosjektet:

Det er søkt om- og innvilga midlar frå:

 • Luster kommune
 • Luster sparebank
 • Vestland fylkeskommune
 • Eigenfinansiering med kontor og studioutstyr

Rekneskapsførar i prosjektet er kasseraren i Hafslo sogelag.

Forteljing / gjennomgang av gamle Hafslo sentrum.

Leiaren hadde ei fin oppleving på Hafslo Barne- og Ungdomsskule, då 5.klassen var samla i skulestova, og han fekk fortelja og syna bilder  korleis det var ved Buene i «gamle dagar». Det var ein absolutt lydhøyr og interessert gjeng, med mange gode spørsmål. Etter orienteringa i klasserommet, gjekk me turen frå Fonkebakken og gjennom heile gata, med megafon, og tok oppatt det me hadde føre oss i klaserommet. Det var fleire enn 5.klassen som lurte på kva som gjekk føre seg i gata den dagen.

Husmannsplassen Kvalen.

Det er kome innspel til Sogelaget, om å få vurdert rehabilitering av husmannsplassen Kvalen, som pr i dag er sterkt prega av forfall.

Før me eventuelt går vidare i dette prosjektet, er det nødvendig med synfaring av plassen, og då spesielt bygningsmassen, der me har med fagkyndige på restaurering. 

Deretter må det lagast ein statusrapport for dei bygningane som ein eventuelt kan/vil restaurere. Det må og utarbeidast ei kostnadsanalyse for restaureringa, med tanke på ekstern finansiering til det planlagde arbeidet.

Det er teke kontakt med eigar av husmannsplassen, Ole Inge Skagen, som ikkje var negativ til vårt innspel. Me avventar skriftleg tilbakemelding frå han.

Om dette vert aktuelt, vert det sett opp ein intensjonsavtale mellom eigaren og Hafslo sogelag, basert på statusrapporten etter synfaring.

Heimesida til Sogelaget.

Aamund Lomheim Bremer er ansvarleg for heimesida. Kor aktive me skal vera på denne sida, kjem an på oss sjølve /styre, og innspel frå medlemar og andre. Her er me opne for artiklar og bilete m m.

Elles ligg det ute generell informasjon om Laget og aktivitetar.

Aktivitetsplan 2022.

 • No er bygget til hestesportaktivitet og lager for gamle hestereiskapar på plass. Ei bør er teken av skuldrene! Det er berre mindre arbeid og opprydding innandørs som står att, som er tenkt gjort på ettervinteren.
 • Sette saman eit utval, i samarbeid med Hafslo idrettslag, som skal følgje opp hesteaktivitet.
 • Planlegge, saman med Hafslo idrettslag, aktivitetsplan for hestesport i anlegget.
 • Tidfeste opning for bygget og arrangement
 • Tilkøyring av gamle hestereiskapar, og utstilling av desse.
 • Tilpasse beite / rideområde på arealet me har på leige frå Inger og Per Hess.
 • Søknader om tilskot, og innrapportering av aktivitet.
 • Vidareføre prosjektet «Kulturen i Naturen».
 • Eventuelt følgje opp planar i prosjektet husmannsplassen i Kvalen.
 • Planlegge tur til Kibergeggi m/ kjentmann Kristoffer Melheim/ Tungestølen,guiding langs Veitestrondsvegen v/ Aud Marit Hilleren.
 • Følgje opp ny samarbeidsavtale med Vestland fylke ang. skjøtsel av Modvo.

Takk for samarbeid:

Styret vil nytte høve å takke for god støtte gjennom året. Takk til Luster kommune for tilskotsmidlar og til kultuavdelinga v/Erling Bjørnetun, og til ekstra hjelp frå Ole Morten Mjelstad med oppmåling.

Takk til Luster sparebank for den årlege gåva, og for støtte til prosjektet «Kulturen i Naturen».

Takk til våre sponsorar med støtte til annonsering og gåver.

Takk for godt samarbeid i styret, og det viktige arbeidet som nemndene gjer i laget

Takk og til alle som har vore med på dugnad i byggeprosjektet på Fluga.

Du kan vera med å støtte Hafslo sogelag ved å bli medlem, vipps nr 547657, eller sjå heimesida vår.

Styret

Svein Solheim

       -leiar-

Årsmelding for Flugenemnda 2021

P.g.a. corona-situasjonen har det ikkje vorte lagt opp til aktivitetar der vi har samla fleire folk, t.d. slåttedag, opplegg for skuleelevar, er opne dagar m.m.

Nemnda har hatt 4 samlingar, der vi har diskutert diverse gjeremål for sesongen. Vi har møtt til ein kopp kaffi – og der har mannfolka stilt opp med bakst. Vi er blitt einige om arbeidsoppgåvene vi har for dette året, sidan coronaen har gjort det vanskeleg å gjennomføra arrangement. Så møtene har vorte fine sosial stunder for medlemane og konstruktive med omsyn til kva som bør gjerast.

Svein Øygard og Svein Haugen har slått grasset rundt husa når det har vore behov for det. Og det har blitt nokre timar tilsaman. Vi reknar med at det blei brukt 96 dugnadstimar på Fluga i 2021.

I tillegg til dette har området frå stallen/redskapshuset og ned til grovi blitt slått.

I tillegg har vi vaska litt i husa og pussa vindauga, utedoen er blitt tømt og Svein planerte med maskina – så husa har blitt tekne vare på.

Dugnadsfest den 25. august:

Nemnda meinte at dei som har gjort den store innsatsen for å få stallen/redskapshuset klart, burde få ein påskjønning og vi arrangerte difor ein dugnadsfest. Vi organiserte med bord og stolar i bygget. Rømmegraut og plommesuppe vart bestilt frå Eikum og i tillegg vart det servert spekemat/flatbrød og kake til kaffien. Dette vart ein svært vellukka kveld for både dei inviterte og nemnda.

Så håpar vi at 2022 kan bli eit litt anna år – der vi får brukt husa og området igjen – lage aktiviteter der folk kan få samlast.

Medlemmane som har vore med dette året:

Svein Haugen, Venche Moe, Astrid Heggestad, Svein Øygard, Per Hess,  Olav Grøteig og Gerd Holen Lomheim

Aktivitetsplan for 2022 – Flugenemnda:

 • Lage trapper ned til grovi – bruk maskin for å få dette til
 • Dugnadskveldar i starten av sesongen måndagar)
 • «Pumpa i tunet» – ordne med tilgang til vatn og reinske opp før sesongen startar.
 • «Hesi» – få satt den oppatt – få med folk som kan denne teknikken
 • Årleg nedvask av husa
 • Slåtte dag den 2. juli (samarbeid med styret for Sogelaget, slik at opninga av stallen/redskapshuset ikkje kolliderer med den aktiviteten).
 • Prøve å få til eit samarbeid med 4H – slik at vi kan få eit større engasjement kring slåttedagen.
 • Aktivitetsdagar for skulen med elevar i juni

Årsmelding Stuaflåtringen. 2021

Styret dette året: Ole Johnny Sie – leiar

                                Kjell Jakobsen – styremedlem

                                Edin Lingjerde – styremedlem

Slåttedugnaden i år var planlagt den 19.juni. Det vart regn, men me var 5 som deltok og fekk slege det meste, og hesja i troehesi. 

Elles har det ikkje vore organisert dugnad dette året. 

Det har vore om lag 55 besøkande som har skrive i boka dette året.

For Stuaflåtringen 

Ole Johnny Sie

Årsmelding 2021 – Bygdeboknemnda

Bygdeboknemnda har i 2021 vore samansett slik:
Per Jørgen Loen – leiar
Magnar Høyum
Leif Johan Hamaren

I 2017 vart Bygdebok for Luster – Band XI- Solvorn I – ferdigstilt og utgjeven. Det som står
att før serien er fullført er Band XII – Solvorn II. Dette bandet skal omhandle 4 gardsnummer ,
182 Kroken, 183 Urnes, 184 Dalen og 185 Åsen.

Bygdeboknemnda har ikkje hatt fysiske møte i 2020.
Leif Johan Hamaren og Per Jørgen Loen har hatt mykje telefonkontakt med kvarandre og
med bygdebok-skrivar Lars Øyane og Terje Hosle Joranger.
Øyane har i 2021 i praksis fullført arbeidet med slektssoga for Band XII, og nemnda ser seg
såleis ferdig med innsamling av data til slektssoga.
Terje Hosle Joranger sende 22.12. over det fletta manuset for Gnr. 182 Kroken til
gjennomlesing. Leiaren i nemnda er godt i gang med gjennomlesinga, og skal så vidaresende
manuskriptet med rettingar/merknader til Lars Øyane.
Terje Joranger har også laga framdriftsplan for dei resterande gardsnummera, 183 Urnes,
184 Kinserdal og 185 Åsen. Han tek sikte på at manuset skal vera ferdig til 1.7.2022.

Leif og Per Jørgen har hatt ein god del arbeid med levering av restdata og korrekturlesing i
2021.

I følgje forfattarane skal det no vera realistisk at arbeidet med Band XII -Solvorn II -vert
ferdig i 2022.


Solvorn 11.01.2022

Per Jørgen Loen
leiar

Årsmelding frå Modvanemnda 2021

Medlemmar har vore:
Tor Bremer
Sverre Norheim
Odd Solvi

Nemnda har brukt den gamle avtalen, som var gjeldande frå 2010-2013,
som grunnlag for skjødselsarbeidet på Modvo. Dette var ein avtale
mellom kommunen, fylket og grunneigar. Nemnda ser det som ynskjeleg at
ein ny avtale vert utarbeidd, og som i større grad opnar opp for ei
bedre tilrettelegging for besøkande . Dette gjeld både skilting fram
til området og diverse fasilitetar.

Denne sommaren var geitene tilbake, men nemnda opplevde at killingar
ikkje var så effektive som ynskjeleg. Kommande beitesesong så
arbeidast det difor med å få vaksne geiter til beiting. Men vegetasjon
er likevel under kontroll og skjødselsarbeidet er i tråd med det som
ligg i den gamle avtalen.

Hafslo 20.01.2022

For nemnda,
Tor Bremer